Өвөлжөө хаваржааны судалгаа

2014 оны 12-р сарын 23, Мягмар гариг, 01:57 Ж.Пүрэв

 

ОХБЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас 2012 онд НҮБХХ-ын хөтөлбөрийн “ Тусгай хамгаалалттай нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь төсөл санал тавин 2013-2014 онд онд төслийн санхүүжилтээр 2 аймгийн 6-н сумын 363636га талбайд байгаа өвөлжөө хаваржаа, уст цэгийн байршилийн судалгаа мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид өөрсдийн хариуцан хамгаалж байгаа газрын өвөлжөө хаваржаа, уст цэгийн судалгааг GPS багжаар байрлалыг нь тогтоон, хэмжилт хийж авсан мэдээллээ ARC-GIS Программад оруулан Тусгай хамгаалалттай нутгийн мэдээллийн санд оруулсан .

 

Холбоо барих:

Хаяг:   Орхоны хөндийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Хархорин хот, Ганган Орхон баг, Өвөрхангай аймаг


Утас:   +(976) 0132582339;

Гар утас: +(976) 98268620

Факс: +(976) 0132582339


И-мэйл: info@orkhon-valley.mn