Судалгааны ажлын тайлангаа хариуцсан сумдад хүргүүллээ

2015 оны 4-р сарын 07, Мягмар гариг, 08:07 Ч.Суурьтогтох

 

 

2014 онд “Орхоны хөндийн” БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Уянга, Архангай аймгийн Хотонт, Хашаат сумдын нутагт хийсэн судалгааны ажлын тайланг сумдын засаг дарга нарт хүргүүлж байна.

Судалгааны багийн гаргасан дүгнэлт, санал, зөвлөмжийг холбогдох ажилтануудад танилцуулж ажил албандаа ашиглахыг зөвлөж байна

1. Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Архангай аймгийн Хашаат, Хотонт сумдын нутгийн 80.000га талбайн тал хээрийн махчин амьтны төрөл зүйл, тархацын судалгаа / МУИСургуулийн Биологийн тэнхимтэй хамтарсан судалгаа /

2. Хархорин сумын Тусгай хамгаалалттай газар, орчны бүсэд хийсэн бэлчээрийн нөөц даацын судалгаа / Хархорин сумын Цаг уурын станц Дэлхийн-өв СДГ, хамгаалалтын захиргаатай хамтарсан судалгаа /

 

3. Янгир ямааны судалгаа / Уянга сумын байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдтэй хамтарсан судалгаа

 

 

Холбоо барих:

Хаяг:   Орхоны хөндийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Хархорин хот, Ганган Орхон баг, Өвөрхангай аймаг


Утас:   +(976) 0132582339;

Гар утас: +(976) 98268620

Факс: +(976) 0132582339


И-мэйл: info@orkhon-valley.mn