Бэлчээр хамгаалах сургалт зохион байгууллаа.

2015 оны 10-р сарын 22, Пүрэв гариг, 02:12 Ч.Суурьтогтох

altalt

2015 оны10-р сарын 16-нд ОХБЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны мэдээллийн төвд Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын ТХГН-т байгаа бэлчээр хамгаалах малчдын бүлэг болон Хархорин сумын газрын даамал, байгаль хамгаалагч, хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчдын дунд НҮБХХ-ын “ТХГН-ын сүлжээг бэхжүүлэх нь “ төслийн санхүүжилтээр “ Бэлчээр хамгаалал ба бэлчээрийн ургац тодорхойлох энгийн аргачлал” сэдэвт сургалтыг Доктор Н.Алтанзулбагш удирдан явууллаа. Сургалтанд Орхоны хөндийн ТХГН-т байгуулагдсан малдын 6-н бүлгийн төлөөлөл бүхий нийт 22 хүн оролцсон.  

Холбоо барих:

Хаяг:   Орхоны хөндийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Хархорин хот, Ганган Орхон баг, Өвөрхангай аймаг


Утас:   +(976) 0132582339;

Гар утас: +(976) 98268620

Факс: +(976) 0132582339


И-мэйл: info@orkhon-valley.mn